HomeAbout JournalEditorial BoardSubscriptionsContacts UsCHINESE
Authors
Editors
Reviewers
Download
Link
Home >> Magazine List
Search:
TitleAuthors_EnYear,Issue
· Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesi… GAO Qi, JIANG Yufang, CHU Xian… 2019 ,47(4):0-0
· Preparation of Mixed Ligand Cd-MOF and I… CHEN Ying1, ZHAI Boyin1, LIANG… 2019 ,47(4):0-0
· Regeneration Treatment Technology of Dea… ZHANG Yaping1, TENG Yuting1, L… 2019 ,47(4):0-0
· Preparation of Zr/Ti-pillared Montmorill… TUO Biyang1,2,3, LONG Sen1, ZH… 2019 ,47(4):0-0
· Synthesis and Properties of Ternary Comp… FAN Miaomiao, FAN Guodong, ZHE… 2019 ,47(4):0-0
· Preparation and Photocatalytic Propertie… ZHANG Guanhua1, ZHANG Xiaofeng… 2019 ,47(4):0-0
· Effect of Methylcellulose on Ni/SBA-16 H… AN Zhaocheng, LIU Jin, YANG Li… 2019 ,47(4):0-0
· Photocatalytic Properties of Cu-TiO2/Mus… LI Yao1,2,3, PENG Tongjiang2,3… 2019 ,47(4):0-0
· Influence of Ce and Zr Modified Mn/ZSM-5… ZHANG Chuan1,3, GUO Fang1, XU … 2019 ,47(4):0-0
· Location and Spectral Properties of Eu3+… CHEN Yongjie1, ZUO Xiuyuan1, X… 2019 ,47(4):0-0
· Luminescent Properties of Ba3Gd2WO9:Eu3+… PING Zhaoyan, ZHOU Weiwei, ZHE… 2019 ,47(4):0-0
· Electrochemical Li-storage Performances … LIAO Qishu1, DAI Zhipeng1, HOU… 2019 ,47(4):0-0
· Raman Spectra of Bi2Se3 Single Crystals … HUANG Fei, YANG Hui, ZENG Tixi… 2019 ,47(4):0-0
· Electronic Structures and Magnetic Prope… ZHANG Mingjun1, HUANG Jingtao2… 2019 ,47(4):0-0
· Advances on A2B'B''O6 Type Double Perovs… PEI Zhipeng, LU Yao, WU Heng, … 2019 ,47(4):0-0
· Preparation of Hexagonal-sheet Magnesium… SUN Xiaojun1, DING Ke1, QIU Lo… 2019 ,47(4):0-0
· Phase Composition Modification and Corro… YANG Ying1, LI Le2, WU Yedong2… 2019 ,47(4):0-0
· Tribological Property of Diamond-like Ca… SHI Zhifeng1,2, HAO Lijing2, N… 2019 ,47(4):0-0
· Hydrothermal Synthesis of High-performan… DU Yijin1,2, WU Hongdan1,2, ZH… 2019 ,47(4):0-0
· Facile Synthesis and Performance of Floa… GENG Yatian1,2,3,4, WANG Leile… 2019 ,47(4):0-0
Editorial Department of Journal of the Chinese Ceramic Society
Address: No.11 Sanlihe Road, Beijing, China    P.C.:100831
http://www.jccsoc.com
E-mail:jccsoc@vip.163.com